Župan

Ty, kterým  my říkáme starým českým, původem německým slovem hejtman, nazývají na Slovensku župany. Označovat hlavní krajské politické představitele tímto slovem Čechům připadá lehce komické, protože výraz župan je pro nás běžnější v docela jiných souvislostech. Takže si řekněme, jak souvisí pohodlný domácí šat jménem župan s pojmenováním představitele slovenského kraje. Nijak, ta dvě slova nemají společného nic.

Slovo župan označující oděv k nám přišlo nejspíš  z italštiny, kde giuponne znamená mužský plášť a giuppa či giubba svrchní oděv. V italštině se do této podoby změnilo arabské ğubba, svrchní oděv s dlouhými rukávy. Z úplně stejného italského, ale původně arabského zdroje pak pochází i další v češtině užívané slovo šuba. Má jinou podobu, protože tento výraz naši předkové přejali přes starou němčinu.

Se županem, původně správcem župy, územně správní jednotky v Uhrách a dnes také vyššího územně správního celku na Slovensku a rovněž třeba českých sokolských jednot, je to složitější. Především proto, že není úplně jasné, jak slovo župa vzniklo. Existovalo už v praslovanštině, ale co znamenalo, se neví přesně. Poláci označují slovem župa solný důl, ve staroslověnštině bylo župište mohyla, hrob, jiní Slované pak používají slovo župa ve stejném významu jako my a Slováci, čili jako pojmenování pro oblast, okresek, správní celek.

Snad je východiskem všech těchto slov indoevropské geupā, jáma, prohlubeň, ale jak jáma souvisí se správní jednotkou?   Opravdu to není jasné, a tak někteří odborníci poukazují na avarské zoapán, které se dochovalo v jednom nápisu, ale neví se, co znamenalo, a na turkotatarské čupan, které mělo význam „pomocník starosty“.